دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده هنر و معماری
معرفی

مشخصات فردی

نام : علیرضا   عندلیب

پست الکترونیکی : a.andalib@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : معماری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : معماری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شهرسازی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی فوق دکتری : شهرسازی
دانشگاه اخذ مدرک فوق دکتری : دانشگاه واترلو

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 20

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه شهرسازی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1383/06/15

علیرضا عندلیب

محل خدمت:   دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : دانشیار

^